2014/02/10

Winter Olympics Figure Skating


Michael Christian Martinez (16) of the Philippines

Julia Lipnitskaia (15) of the Russian Republic European Champion 

Kim Yu Na - Republic of Korea 2010 Vancouver Winter Olympic Champion 

2014/02/09

Rules, Laws, the 10 Commandments

The 10 Commandments

  1. Huwag kang magkaroon ng ibang mga dios sa harap ko.
  2. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalam ng lupa: Huwag mong yuyukuran sila, o paglilingkuran man sila; sapagka't akong Panginoon mong Dios, ang Dios na mapanibughain, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin; At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libolibong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos.
  3. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan; sapagka't hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumangit ng kaniyang pangalan sa walang kabuluhan. 
  4. Alalahanin mo ang araw ng sabbath upang ipangilin. Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Nguni't ang ikapitong araw ay sabbath sa Panginoon mong Dios: sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anomang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalake ni babae, ni ang iyong aliping lalake ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan: Sapagka't sa amin na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw; na ano pa't pinagpala ng Panginoon ang araw ng sabbath, at pinakabanal.
  5. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina: upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios. 
  6. Huwag kang papatay.
  7. Huwag kang mangangalunya.
  8. Huwag kang magnanakaw.
  9. Huwag kang magbibintang sa iyong kapuwa.
  10. Huwag mong iimbutin ang buhay ng iyong kapuwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kaniyang aliping lalake o babae, ni ang kaniyang baka, ni ang kanyang asno, ni anomang bagay ng iyong kapuwa. - Exodo 20:1 - 17


7 Virtues and 7 Deadly Sins

7 Dangers
2014/02/06

Matinik

Mathematics Made Easy
Matinik (Tagalog word means Smart)

Happy Valentines Korea

Japanese Multiplication Tricks


Multiplication Using Hands


90+ x 90+ Made Easy Tricks

 

Easy Math


Multiples of 9 using fingers


Multiples of 8 made easy


Multiplication Table Made Easy to Memorize


3 seconds Math