2013/07/19

Wag Magmura (Tame your tongue)

Tame Your Tongue


Mayap lang tau (Mabuti silang tao / Righteous people)


Halagahan ang dila


Eto ang gawin natin "never give up"

1 comment:

Paleo Recipes said...

Great readding your blog